Μέγεθος Γραμματοσειράς: A- A+

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ελπίδος 13, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203813, 8203815, 8203825 / Fax: 210 8203828

13, Elpidos Street, Athens, 104 34, Greece, Tel.: (+30) 210 8203813, 8203815, 8203825 / Fax: (+30) 210 8203828

E-mail: apan@aueb.gr - http://internship.aueb.gr

 

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

τμημα στατιστικησ

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ασκησH»

 

 

Το τμήμα Στατιστικής από την ίδρυσή του το 1989 έχει καθιερώσει την «Πρακτική Άσκηση» στο πρόγραμμα σπουδών του. Ήταν το πρώτο τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που, πολλά χρόνια πριν από τα άλλα τμήματα, υιοθέτησε τον θεσμό αυτό. Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Στατιστικής, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

 

 

Στόχοι Προγράμματος

 

Ο κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης του τμήματος είναι η απόκτηση από μέρους των φοιτητών επαγγελματικής εμπειρίας και η κατανόηση της αναγκαιότητας χρήσης της Στατιστικής στη λήψη αποφάσεων από μέρους των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων της Στατιστικής σε εργασιακό χώρο του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και να κάνουν πρακτική εφαρμογή αυτών σε επαγγελματικό περιβάλλον.

 

Η έκθεση των φοιτητών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες συντελεί στην καλύτερη ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα, τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς αγοράς. Επιδιώκεται η δημιουργία ενός αμφίδρομου καναλιού μετάδοσης της πληροφορίας μεταξύ του τμήματος Στατιστικής και της παραγωγής, σχετικά με τις ανάγκες σε Στατιστική και τις δυνατότητες κάλυψής της αλλά και τις προοπτικές που η Στατιστική μπορεί να προσφέρει. Μέσω του καναλιού αυτού το τμήμα Στατιστικής αντλεί σημαντική ενημέρωση προς όφελος της συνεχούς προσαρμογής του προγράμματος σπουδών του τμήματος στις ανάγκες της αγοράς.

 

Η Στατιστική Επιστήμη είναι από την φύση της εφαρμοσμένη. Η ανάπτυξη της Στατιστικής έγινε μέσα από πρακτικά προβλήματα και είναι αναγκαίο για τους φοιτητές μας να δουν την χρήση της Στατιστικής στους χώρους εργασίας. Είναι επίσης αναγκαίο να δουν τα στελέχη των επιχειρήσεων, πώς η χρήση της Στατιστικής θα τους βοηθήσει στην ορθολογικότερη λήψη αποφάσεων. Έτσι, ενημερώνεται η αγορά εργασίας για την ωφέλεια που μπορεί να έχει από την αξιοποίηση επιστημόνων εκπαιδευμένων στην Στατιστική. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί φοιτητές μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης έχουν βρει εργασία στον φορέα όπου αυτή πραγματοποιήθηκε.

 

 

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Το πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση απευθύνεται σε φοιτητές του τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών (3ο έτος) και είναι δυνατόν να γίνει μια μόνο φορά. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι, ο φοιτητής να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον 80 ΠΜ, να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα και να συμμετάσχει σε σχετική ενημερωτική συνάντηση/σεμινάριο του γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

 

Η ενημερωτική συνάντηση απευθύνεται σε όσους φοιτητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον και στοχεύσει στο να ενημερώσει τους φοιτητές για τη διαδικασία αλλά και για το σκοπό της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και για το τι θα πρέπει να προσέχουν στις συνεντεύξεις. Σε αυτή τη συνάντηση συμμετέχει και ενημερώνει τους φοιτητές ο υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης, κύριος Δημήτριος Καρλής, για το ακαδημαϊκό κομμάτι και η υπεύθυνη του γραφείου Πρακτικής Άσκησης, κυρία Αγγελική Παναγιωτίδου, η οποία θα ενημερώνει τους φοιτητές για τα διαδικαστικά.

 

Ανάλογα με το αντικείμενο και την διάρκειά της, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αποφέρει από 6 έως 14 διδακτικές μονάδες, εφόσον ο φοιτητής ολοκληρώνοντας την Πρακτική Άσκηση εκπονήσει εργασία/γραπτή έκθεση σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή του. Η εργασία κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέχρι και τρείς (3) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης.

 

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν Πρακτική Άσκηση χωρίς την εκπόνηση εργασίας/γραπτής έκθεσης. Στην περίπτωση αυτή η Πρακτική Άσκηση δεν θα λαμβάνει βαθμό και πιστωτικές μονάδες και θα αναγράφεται μόνο στο παράρτημα διπλώματος.

 

Αιτήσεις υποβάλλονται τρεις (3) φορές το χρόνο (Χειμερινό, Εαρινό και Καλοκαίρι) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη διδάσκοντος του τμήματος που θα τον εποπτεύσει και την έγκριση της υπεύθυνου του τμήματος και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του τμήματος, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα του κεντρικού γραφείου πρακτικής άσκησης (www.dasta-is.aueb.gr).

 

Ο φοιτητής που συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση, ασκείται στον ρόλο που η αγορά εργασίας κατ’ εξοχήν περιμένει από έναν στατιστικό: τον ρόλο του εμπειρογνώμονα στατιστικού, ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα των διαφόρων τομέων εργασίας. Είναι άσκηση στην συλλογή και μεθοδολογική ανάλυση στοιχείων σχετιζομένων με τα ειδικά προβλήματα συγκεκριμένων χώρων της αγοράς εργασίας, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, στην πραγματοποίηση προβλέψεων και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Η εποπτεία της διεξαγωγής της άσκησης του φοιτητή από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του τμήματος αφορά τόσο τον σχεδιασμό της σχετικής δειγματοληπτικής έρευνας και της μεθοδολογικής αντιμετώπισης του προβλήματος, όσο και την σχετική συμπερασματολογία και την διατύπωση προτάσεων για την λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένες ενέργειες.

 

Η απόδοση του φοιτητή στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και στις εν γένει ακαδημαϊκές δραστηριότητες είναι σημαντική στην τελική επιλογή του για πρακτική άσκηση γιατί αποτελεί ένδειξη του πόσο καλά καταρτισμένος είναι ο συγκεκριμένος φοιτητής. Φυσικά, ουσιαστικής σημασίας στην τελική επιλογή και τοποθέτηση είναι και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του φοιτητή. Η επιλογή του φορέα γίνεται μετά από συζήτηση με τον φοιτητή, έτσι ώστε, η Πρακτική Άσκηση να έχει σχέση με τα ενδιαφέροντά του.

 

Η βαθμολογία της Πρακτικής Άσκησης αποφασίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή του τμήματος μετά από εισήγηση του επιβλέψαντος μέλους ΔΕΠ. Ο ασκηθείς φοιτητής υποβάλλει εργασία όπου θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόβλημα και η ακολουθηθείσα μεθοδολογία για την ανάλυση των σχετικών στοιχείων. Αντίγραφο της εργασίας αυτής τηρείται στο Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων.

 

 

Διαδικασία

 

Για την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φοιτητών στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση εφόσον πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

·         Ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησής στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο σύνδεσμο https://www.dasta-is.aueb.gr/.

·         Επιλογή διαθέσιμης θέσης για Πρακτική Άσκηση σε συνεργασία με την υπεύθυνη του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) και με τον Επιστημονικό υπεύθυνο.

·         Υποβολή στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) της Δήλωσης Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή (τη βρίσκετε στο https://www.dasta-is.aueb.gr/ στο μενού επιλογής ΔΗΛΩΣΕΙΣ).

·         Δήλωση Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης. Κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) πριν την έναρξη ή το αργότερο με την έναρξη της Άσκησης.

·         Η δήλωση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος κατόπιν αίτησης και κατά την περίοδο της ηλεκτρονικής δήλωσης των υπολοίπων μαθημάτων.

·         Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι επιλεγέντες φοιτητές υποβάλλουν στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) την Βεβαίωση του Φορέα Απασχόλησης (τα παραλαμβάνουν από το φορέα απασχόλησης).

·         Υπογράφεται σύμβαση (Ιδιωτικό Συμφωνητικό – τρία πρωτότυπα αντίγραφα) για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (τα παραλαμβάνουν από το φορέα απασχόλησης) και τα υποβάλλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου).

·         Έκθεση Ολοκλήρωσης (του υπεύθυνου του φορέα). Η έκθεση κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) με την λήξη της Πρακτικής Άσκησης.

·         Έκθεση Ολοκλήρωσης (του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ). Η έκθεση κατατίθεται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου) με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης.

·         Έκθεση και Βαθμολογία (του συντονιστή του Τμήματος). Κατατίθεται στην Γραμματεία με την λήξη της Πρακτικής Άσκησης.

·         Ο φοιτητής συντάσσει την προαναφερθείσα έκθεση-εργασία σχετικά με την πρακτική άσκηση, την οποία υποβάλλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε 2 CD) στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Αγγελική Παναγιωτίδου).

 

 

Έντυπα

·         Δήλωση Έναρξης

·         Έκθεση Ολοκλήρωσης του υπεύθυνου του φορέα

·         Έκθεση Ολοκλήρωσης του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ

·         Έκθεση & Βαθμολογία του συντονιστή του τμήματος

·         Εξώφυλλο Εργασίας

·         Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων Ασκούμενου Φοιτητή.

·         Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης

·         Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την εταιρεία/οργανισμό

·         Ερωτηματολόγιο για φορείς απασχόλησης

·         Ερωτηματολόγιο για φοιτητές

·         Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ΠΑ (από τον φορέα)

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες

 

Αγγελική Παναγιωτίδου, MSc

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελπίδος 13, 104 34, (3ος όροφος), Τηλ.: 210 8203 825

E-mail: apan@aueb.gr, Website: www.stat-athens.aueb.gr/~praktiki

 

 

Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Στατιστικής δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως και Παρασκευή 11.00 – 15.00.