Μέγεθος Γραμματοσειράς: A- A+

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ελπίδος 13, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203813, 8203815,8203825 / Fax: 210 8203828

13, Elpidos Street, Athens 10434, Greece. Tel.: (+30) 210 8203813, 8203815, 8203825 / Fax: (+30) 210 8203828

E-mail: apan@aueb.gr / http://internship.aueb.gr /

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

Όροι & Προϋποθέσεις Τμήματος

 

Στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη (θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών του Προγράμματος Σπουδών) και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους είναι από 6,51 και πάνω. Με βάση τους όρους του προγράμματος, οι φοιτητές απασχολούνται σε επιχείρηση ή φορέα του δημοσίου τομέα ή μη κυβερνητικό οργανισμό από 160 έως 320 ώρες.

Ο προβλεπόμενος χρόνος διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης είναι από 1 έως 3 μήνες (H μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 270 ευρώ ανά μήνα πρακτικής άσκησης το οποίο αντιστοιχεί σε ωράριο πλήρους απασχόλησης.

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής/ η φοιτήτρια συντάσσει έκθεση-εργασία η οποία βαθμολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πρακτική άσκηση αναγνωρίζεται ως μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου και προσμετράται στη λήψη πτυχίου.

Οι φοιτητές υποχρεούνται για το διάστημα που θα συμφωνηθεί με το φορέα απασχόλησης να προσέρχονται στο χώρο εργασίας τους τις εργάσιμες ημέρες και να ακολουθούν τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα απασχόλησης, εκτός κι αν υπάρχει διαφορετική συγκεκριμένη συνεννόηση. Οι φοιτητές μπορούν με τη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης να κάνουν χρήση αδείας είτε για λόγους ασθενείας, είτε για την εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους. Οι φοιτητές θα είναι δυνατόν να απομακρύνονται από το φορέα απασχόλησης, κατόπιν δικαιολογημένης πρότασης του φορέα και σύμφωνης γνώμης του Επιστημονικού Υπευθύνου του προγράμματος Αναπληρωτή Καθηγητή κου Κωνσταντίνου Δράκου.

 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

 

·         Ο φοιτητής /η φοιτήτρια υποβάλει αίτημα συμμετοχής στο Πρόγραμμα

·         Υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται συγγενική σχέση μεταξύ του φοιτητή και του υπεύθυνου του φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί.

·         Από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα δοθούν στον φορέα απασχόλησης τα σχετικά έντυπα συμπληρωμένα: Ιδιωτικό Συμφωνητικό, Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης. Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων (ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός μητρώου ΙΚΑ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού).

·         Αντίγραφο του φακέλου του φοιτητή με τα παραπάνω στοιχεία αποστέλλεται από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής στη Γραμματεία του Τμήματος.

·         Από τη Γραμματεία του Τμήματος ορίζεται ο επιβλέπων καθηγητής.

·         Μετά τη λήξη, ο φορέας απασχόλησης συντάσσει έκθεση αποτίμησης της πρακτικής άσκησης με την οποία βεβαιώνει και το συνολικό αριθμό ωρών απασχόλησης και αντίστοιχα ο φοιτητής συμπληρώνει έντυπο αξιολόγησης για τον φορέα τα οποία παραδίδονται στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής.

·         Ο φοιτητής /η φοιτήτρια συντάσσει αναλυτική έκθεση-εργασία σχετικά με την πρακτική άσκηση, την οποία υποβάλλει σε δύο αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος, αφού προηγουμένως έχει έρθει σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή.

·         Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλει στη Γραμματεία το έντυπο βαθμολογίας για το μάθημα της «πρακτικής άσκησης».

·         Ο φοιτητής /η φοιτήτρια δηλώνει το μάθημα της πρακτικής άσκησης στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους που υλοποίησε την πρακτική.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Κωνσταντίνος Δράκος, Αναπλ. Καθηγητής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλ.: 210 8203 461

E-mail: kdrakos@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό: http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1678.pdf

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ανθούλα Μητροπούλου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πατησίων 76, ΤΚ 104 34,

Τηλ.: 210 8203 302

E-mail: amit@aueb.gr

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αγγελική Παναγιωτίδου, MSc

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελπίδος 13, 3ος όροφος, Τηλ.: 210 8203825

E-mail: apan@aueb.gr

Website: www.internship.aueb.gr/

 

Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00 – 15.00.